શ્રી આદિપુર લોહાણા યુવક મંડળ આયોજિત ૨૭ માં સરસ્વતી સન્માન સમારોહ-૨૦૧૭ માં સન્માનિત વિદ્યાર્થીઓ નું લિસ્ટ.
પોતાના બાળકો ના રિઝલ્ટ આપેલ જ્ઞાતિજનો આ લિસ્ટ જોઈ કોઈ ભૂલ-ચૂક જણાય તો તા. ૧/૯/૧૭ સુધી સંપર્ક કરવો ત્યારબાદ આ લિસ્ટ ફાઇનલ રાખવા માં આવશે.
સંપર્ક: ચિરાગ ઠક્કર-૯૯૨૫૦૪૨૯૩૩.       Click Here