શ્રી આદિપુર લોહાણા મહાજન - હોદ્દેદાર

    
શ્રી અશોકભાઈ એમ. કારિયા
પ્રમુખ
શ્રી ભરતભાઈ કે. રૂપારેલ
ઉપપ્રમુખ
શ્રી પંકજભાઈ એચ. માણેક
ઉપપ્રમુખ
શ્રી મનીષભાઈ ડી. મજેઠીયા
મંત્રીશ્રી ચંદુલાલ ટી. સોમેશ્વર
સહમંત્રી
શ્રી રમેશભાઈ વી. કારિયા
ખજાનચી
શ્રી હર્ષદભાઈ એમ. કારિયા
સહખજાનચી
શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ કે. મજેઠીયા
ઓડિટર