શ્રી આદિપુર લોહાણા યુવક મંડળ - હોદ્દેદાર

    
શ્રી ચિરાગ સી. સોમેશ્વર
પ્રમુખ
શ્રી પરેશ ઓ. કક્ક્ડ
ઉપપ્રમુખ
શ્રી ધવલ એન. પુજારા
ઉપપ્રમુખ
શ્રી સાગર બી. રામાણી
મંત્રીશ્રી યશ ડી. દક્ષિણી
સહમંત્રી
શ્રી જતીન ડી. દક્ષિણી
ખજાનચી
શ્રી યશ સી. ગંધા
સહ ખજાનચી
શ્રી કરણ એચ. રૈયા
ઓડિટર