સંપર્ક

શ્રીમતિ ધનલક્ષ્મીબેન નાનજીભાઈ ખીમજીભાઈ થાણાવાલા,

શ્રી આદીપુર લોહાણા સમાજવાડી,

પ્લોટ નં. ૮ થી ૧૨, ૩૦ થી ૩૪,

વોર્ડ-૧એ, આદીપુર(કચ્છ).

ફોન : - ૦૨૮૩૬ ૨૬૦૦૩૯ , ૨૬૫૫૫૦